Informatienummer
Het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer, RSIN 854419433

Postadres
St. Catharinastraat 5, 6181 EX ELSLOO

Doelstelling
Het bevorderen van maatschappelijke participatie van burgers - waarbij speciale aandacht is voor kwetsbare doelgroepen en mantelzorgers -, het stimuleren van maatschappelijke betrokkenheid van ondernemers en een stimulator zijn in de procesvorming ter bevordering van de sociale cohesie binnen de eigen gemeenschap tussen individuele burgers, bedrijfsleven en instellingen/verenigingen en al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Hoofdlijnen beleidsplan
De Stichting Volontario tracht haar doelstelling te bereiken door:

 • Verbindingen te leggen tussen diversen partijen
 • Data verzamelen over vrijwillige inzet
 • Mensen waarderen voor hun vrijwillige inzet
 • Lokale bedrijven mee te laten profiteren
 • Samenwerking met organisaties te bevorderen


Geldverwerving
Door het verkrijgen van subsidies, maatschappelijke bijdragen van bedrijven en donaties wordt er gestreefd om kosstendekkend te werken.

Vermogensbeheer
Middelen die niet benodigd zijn voor het lopende jaar worden ondergebracht op een spaarrekening.

Besteding van het vermogen
Het vermogen wordt ingezet voor het realiseren van de doelstelling van de vereniging. Bij liquidatie zal een eventueel batig saldo worden besteed voor een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling.

Bestuur
Voorzitter:
Jo Dohmen

Secretaris:
Bella Joosten

Penningmeester:
Urban Luijkx

Het bestuur ontvangt geen beloning voor het verrichte werk. Er is geen personeel in dienst

Actueel verslag van de uit te voeren werkzaamheden
Opsomming van de activiteiten die recent uitgevoerd werden:

 • Het houden van adviseursvergaderingen (2-maandelijks)
 • Het houden van bestuursvergaderingen (3-maandelijks)
 • Het organiseren van een event in Stein (jaarlijks)
 • Het versterken van het partnership met de gemeente Stein (continue)
 • Het onderzoek naar verbreding en uitrol van het concept (continue)
 • Het voeren van een pr-campagne 
 • Het publiceren van artikelen (periodiek)
 • Het publiceren van een internet en facebookpaginas (continue)
 • Her onderhouden van contacten via sociale media, Twitter en Facebook (continue)
 • Het overleg voeren met meewerkende verenigingen, stichtingen, bedrijven en organisaties
 • Voor onze concrete agenda, historie, nieuwsberichten e.d. bezoek onze website www.volontario.nl en onze facebookpagina.  

Financiele verantwoording

Staat van baten en lasten 2017 en balans 2017 
 

Toelichting
De Stichting Volontario is een financieel gezonde stichting. Met name door de ontvangen sponsorgelden, donaties en subsidies van de gemeente. Het eigen vermogen is daardoor goed in relatie tot de risico’s die gelopen worden. De stichting heeft geen medewerkers is dienst.

Altijd op de hoogte blijven?

Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief!

Direct aanmelden

Openen in nieuw venster